Rvs-Cde  Raad van State
 

Disclaimer


Nadere regels, voorwaarden en waarschuwingen

De toegang tot de informatie op deze juridische website is kosteloos, doch houdt de kennisname en aanvaarding in van de volgende mededelingen en voorwaarden.

Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van deze site niet aanvaardt, gelieve deze site onmiddellijk te verlaten.

DE GEBRUIKER MAG DE VERSTREKTE INFORMATIE NIET BESCHOUWEN ALS JURIDISCH ADVIES OF ALS EEN EQUIVALENT VAN INDIVIDUEEL JURIDISCH ADVIES EN MAG ER ZICH ALS ZODANIG NIET OP BASEREN.

De arresten van de Raad van State vormen een belangrijke bron van rechtspraak. Bovendien vormen de adviezen van de afdeling Wetgeving en de teksten waarop ze betrekking hebben, een belangrijke bron van juridische documentatie. Arresten noch adviezen verschaffen volledige informatie over de verschillende aangelegenheden of rechtstakken in kwestie, zelfs niet wanneer ze samen worden beschouwd.

Personen die deze site raadplegen, dienen echter ook de bij hun zoekopdracht aansluitende wetten, decreten en verordeningen in te kijken en zich eventueel door bevoegde personen te laten bijstaan.

Juridisch advies moet volledig worden afgestemd op de toedracht van elke zaak.

De informatie op deze site wordt uitsluitend verschaft voor algemene informatieve doeleinden. Ze is een aanvulling op de reeds bestaande grondwettelijke en wettelijke beginselen van de openbaarheid van de rechtspraak. Artikel 28 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalt o.m. dat de arresten van de Raad van State voor het publiek toegankelijk zijn. In zijn arrest nr. 72.098 van 26 februari 1998 heeft de Raad van State dan ook overwogen dat "het derde lid van het voormelde artikel 28 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State iedere persoon, en derhalve ook de verzoekende partijen, in de gelegenheid stelt om op de griffie kennis te nemen van de volledige tekst van elk arrest van de Raad van State en er een afschrift van te nemen, tegen betaling van de vereiste rechten, zonder dat de beperkingen die vervat zijn in de bestreden bepaling tegen die persoon kunnen worden aangevoerd, onverminderd de eventuele toepassing van andere wetsbepalingen; dat hieruit volgt dat de bestreden bepaling de verzoekende partijen niet de mogelijkheid ontneemt om over de rechtspraak de documentatie aan te leggen die ze wensen en in voorkomend geval (...) te zorgen voor de verspreiding ervan in welke vorm ook.". De afschriften van de arresten die ter griffie worden afgegeven, zijn authentiek.

Ter uitvoering van het voornoemde wetsartikel bepaalt artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State het volgende:

"De Raad van State waarborgt enerzijds via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek en anderzijds via een magnetische drager, de publicatie van de arresten waarin hij uitspraak doet met uitzondering van de arresten die worden uitgesproken in uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen".

Het ministerieel besluit van 3 februari 1998 bepaalt voorts dat de publicatie o.m. geschiedt via de website van de Raad van State.

Geen garanties


De gegevens op deze site (links inbegrepen) worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden, maar kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn. Het gebruik is op eigen risico. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze website wordt geen garantie gegeven. De informatie wordt verstrekt zoals die bij de Raad van State beschikbaar is, zonder garanties of voorwaarden van welke aard ook. Ze kan onjuistheden of tikfouten bevatten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Op de site staat slechts een gedeelte van de gewezen arresten. De raadpleging van deze site geeft dan ook alleen een onvolledige momentopname van de rechtspraak. De publicatie van de arresten bindt de Raad van State op generlei wijze voor de beoordeling van de zaken die hij te beslechten zal krijgen.

Het is de bedoeling dat de website alle adviezen bevat die de afdeling Wetgeving van de Raad van State, sinds zijn oprichting, overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State heeft verstrekt. Ze worden via de digitale archieven waarover de Raad van State beschikt, bekendgemaakt in de staat waarin ze zich bevinden, zonder enige garantie. De bekendmaking van de gegeven adviezen bindt de Raad van State niet voor de toekomst.

De Raad van State kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Links


De links naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan.

Als een link naar een andere site bestaat, is de Raad van State niet verantwoordelijk voor de inhoud van die site of het gebruik dat van die site zou worden gemaakt. Het gaat om een dienst die de gebruiker gratis wordt aangeboden voor zijn documentatie of gebruiksgemak. De gebruiker dient alle voorzorgen te nemen om zich ervan te vergewissen dat wat hij voor zijn gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden, enz., die zijn gegevens of zijn apparatuur kunnen vernietigen of aantasten.

Vertrouwelijkheid


Alle commentaar of 'materiaal' dat aan de Raad van State wordt toegestuurd, met inbegrip van de gegevens of reacties ['commentaar'] betreffende de inhoud van deze site zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.

De Raad van State wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die reacties en gegevens moet worden gegeven. De Raad van State mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken weergeven, gebruiken, verwijderen, herwerken, meedelen en bezorgen aan anderen of op basis daarvan een afgeleid werk maken, zonder enige beperking, behoudens die bepaald voorzien in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Ten slotte stemt de gebruiker die zijn reacties tot de Raad van State richt er zodoende mee in dat de Raad de daarin vervatte ideeën, concepten, kennis en technieken voor welk doel ook aanwendt, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe gegevens of nieuwe diensten.

Auteursrecht


De inhoud van de arresten op deze site is vrij beschikbaar voor iedereen. De HTML-code, grafische voorstellingen, audio- of videoclips, selectie en organisatie van de informatie op deze site mogen niet worden overgenomen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Raad van State en eventuele derden, houders van rechten.

Links naar deze site dienen te worden gemeld aan de webmaster van deze site. De link dient zo te worden uitgevoerd dat er in het Web-bladerprogramma een extra venster geopend wordt.

Privacy


Bij de verwerking van persoonsgegevens dient de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in acht te worden genomen, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Geschillen


Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit deze site of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}